www.almirexpert.ro

Noua procedura de inregistrare in scop de TVA


Warning: A non-numeric value encountered in /home4/runser69/public_html/almirexpert.ro/wp-content/themes/adviser/fw/core/core.reviews.php on line 214
Noua procedura de inregistrare in scop de TVA

Noua procedura de inregistrare in scop de TVA a fost publicata in 08.02.2016-O521/2016

In MOF din 08.02.2016 a fost publicata O 521/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular.

Prevederi :

  • Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în condiţiile art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, depune la organul fiscal competent declaraţia/cererea de înregistrare, având completată secţiunea cu informaţii referitoare la taxa pe valoarea adăugată. Prin organ fiscal competent, în sensul prezentului ordin, se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.
  • Se aprobă Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1.
  •  Se aprobă modelul şi conţinutul formularului “Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”, prevăzut în anexa nr. 2.
  • Certificatele de înregistrare în scopuri de TVA emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea.
  • Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularului menţionat la art. 3 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.
În baza deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, organul fiscal emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, conform art. 6.

Procedura de înregistrare

1. Prezenta procedură se aplică pentru eliberarea Deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată la organul fiscal competent în următoarele situaţii:

a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, dacă declară fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, fie că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

b) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar persoana impozabilă optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

2. Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată depune la organul fiscal competent:

a) cererea de înregistrare în scopuri de TVA, însoţită de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activitate economică, în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a)din Codul fiscal;

b) declaraţia de înregistrare, având completată rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

c) declaraţia de menţiuni, având completată rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, însoţită de documentaţia prevăzută de legislaţia în vigoare pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activitate economică, după caz.

3. Ca urmare a analizei informaţiilor cuprinse în cererea de înregistrare în scopuri de TVA sau declaraţia de înregistrare/menţiuni, după caz, prin care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi în documentele anexate acesteia, organul fiscal competent aprobă sau respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi emite Decizia privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

4. În cazul aprobării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, decizia se emite având bifată căsuţa corespunzătoare persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal, după caz. Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată este valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în temeiul pct. 88 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

5. În cazul respingerii înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, decizia se emite având bifată căsuţa corespunzătoare, cu indicarea motivelor de fapt şi de drept pe baza cărora a fost respinsă solicitarea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

6. Decizia privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se întocmeşte în două exemplare; un exemplar se comunică persoanei impozabile solicitante, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

7. După comunicarea deciziei prin care se aprobă înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează, de îndată, în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA.

8. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, emis de organul fiscal competent în baza deciziei prin care se aprobă înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Sursa: http://www.contzilla.ro

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *